Top Ad

header ads

ລັດຖະບານອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕໍາແໜງບໍລິຫານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ທ່ານຄວນຮູ້
ລັດຖະບານໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເລກທີ 203/ລບ ລົງວັນທີ 04/07/2017  ໂດຍໄດ້ກຳນົດຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວຊ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການອຸດໝູນຕຳແໜ່ງບໍລິຫານ  ເພື່ອແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ເປັນທຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
ດຳລັດສະບັບນີ້ ແມ່ນປ່ຽນແທນດຳລັດເລກທີ 99/ນຍ ລົງວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2008 ວ່າດ້ວຍຕຳແໜງບໍລິຫານຂອງລັດຖະກອນ ສປປລາວ ແລະ ດຳລັດເລກທີ 044/ນຍ ລົງວັນທີ 13 ກຸມພາ 2009 ວ່າດ້ວຍດັດສະນີເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ເງິນອຸດຫນູນຕໍາແຫນ່ງຂອງພະນັກງານການນຳລະດັບສູງ.
ລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:
Ad