Top Ad

header ads

ແຈ້ງເຕືອນການເດີນທາງ ສຳລັບຜູ່ທີ່ຈະເດີນທາງໄປເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ
ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ ສະພາບເສັ້ນທາງບາງຈຸດເປັນຕົມ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງ ເນື່ອງຈາກຖະໜົນໝື່ນ ລົດນ້ອຍ-ໃຫຍ່ທີ່ບໍ່ມີໂຟວິນແມ່ນບໍ່ສາມາດບືນຂຶ້ນໄດ້ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງທີ່ອາດມີການເຈືອກອອກນອກເສັ້ນທາງ
ຄວນຫຼີກເວັ້ນການເດີນທາງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວໃນໄລຍະນີ້ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງຕົວທ່ານເອງ


ລາຍງານໂດຍ: ອານົນ ນັກຂ່າວສັນຈອນ
Ad