Top Ad

header ads

ລາຍຮັບໄດ້ 900 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ສ້າງລາຍຮັບໄດ້ 900 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ຈາກການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ການຖືເອົາອາຊີບລ້ຽງສັດປີກ ໂດຍສະເພາະ ໄກ່ພັນໄຂ່ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໄດ້ ປະມານ 900 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ທັງເປັນພັດທະນາຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ແລະ ເພື່ອຫລຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ທ່ານ ໄມສີຈັນ ອາຍຸ 53 ປີຢູ່ ບ້ານ ຄອນຄໍາ ກຸ່ມພັດທະນາທີ 3 ເມືອງປາກອູ ແຂວງຫລວງພະບາງ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນຄອບຄົວມີທັງໝົດ 6 ຄົນ, ຍິງ 3 ຄົນ, ລວມມີ 6 ແຮງງານ, ໃນເມື່ອກ່ອນຄອບຄົວຂອງຕົນໄດ້ຖືອາຊີບເຮັດໄຮ່, ເຮັດນາ ເຫັນວ່າຊີວິດການເປັນຢູ່ພໍແຕ່ກຸ້ມກິນ, ເລີຍຫັນມາຊື້ລົດໂດຍສານແລ່ນ, ແຕ່ການໃຊ້ຈ່າຍສົ່ງລູກຮຽນຍັງບໍ່ພຽງພໍ, ມາຮອດປີ 2012 ໄດ້ຊື້ລົດ 12 ລໍ້ແລ່ນ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວສະເລ່ຍໄດ້ 100-200 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ, ເລີ່ມເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວດີຂຶ້ນ ຕໍ່ມາເນື່ອງຈາກມີລົດໂດຍສານແລ່ນຫລາຍຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ການແລ່ນລົດຂອງຕົນ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ດີ ທັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາຄອບຄົວ.

ໃນປີ 2015 ຈິ່ງໄດ້ຫັນປ່ຽນອາຊີບ ມາລ້ຽງສັດປີກ ໂດຍສະເພາະລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່, ເຊິ່ງໄດ້ຕັ້ງຟາມໄກ່ພັນໄຂ່ ຊຸດທໍາອິດ 1 ຟາມ ແລະ ໄດ້ນໍາໄກ່ພັນໄຂ່ເຂົ້າ ມາ ຈຳນວນ 1.200 ໂຕ, ມາເຖິງປີ 2016 ມີໄກ່ພັນໄຂ່ເພີ່ມຂຶ້ນມາເປັນ 9.500 ໂຕ ເຫັນວ່າການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ໄດ້ຮັບຜົນດີ ຈິ່ງໄດ້ຂະຫຍາຍຟາມ ແລະ ຊື້ໄກ່ເຂົ້າອີກຈໍານວນໜຶ່ງ ໃນປີ 2017, ທັງໄດ້ໄປຖອດຖອນບົດຮຽນນໍາໝູ່ເພື່ອນຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ ເພື່ອມາພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຟາມຂອງຕົນ.

ປັດຈຸບັນ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໄມສີຈັນ ມີຟາມໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 5 ຟາມ, ມີໄກ່ພັນໄຂ່ 16.500 ໂຕ, ສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວສະເລ່ຍໄດ້ 900 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງຄອບຄົວດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ສຳລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຟາມໄກ່ໃຫ້ໄດ້ຕື່ມ 1 ຟາມ ແລະ ນໍາໄກ່ເຂົ້າເພີ່ມອີກ 3.000 ໂຕ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ 1 ຕື້ກວ່າກີບຕໍ່ປີ ພ້ອມທັງຈະຈ້າງແຮງງານເພີ່ມຕື່ມອີກໂດຍຈະຮັບເອົາຊາວໜຸ່ມ-ຍິງໜຸ່ມ ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່ວ່າງງານຢູ່ພາຍໃນບ້ານ ແລະ ເຂດໃກ້ຄຽງ ເພື່ອສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕື່ມອີກ.

Ad