Top Ad

header ads

ວັດເສົ້າຫຼິ້ນ ກັບການເຝຶກກັງຟູທີ່ອັນຕະລາຍ ຢູ່ເທິງໜ້າຜາສູງກ່ວາ 5,000 ຟຸດ


ການເຝຶກກັງຟູສູງທີ່ສຸດ ຂຶ້ນໄປເຝຶກຢູ່ເທິງຫີນແລະໜ້າຜາຂອງພູເຂົາເພງ ( Mount song ) ໃນປະເທດຈີນ ສິ່ງທີ່ເຫຼືອເຊື່ອເກີດຂຶ້ນ ວັດເສົ້າຫຼິ້ນເທິງ Central great Mountain ເປັນສະຖານທີ່ສຳຄັນສຳລັບຄົນຈີນທີ່ນັບຖືສາດສະໜາພຸດໂດຍສະເພາະ ແລະມີພຣະສົງ ແຫ່ງວັດເສົ້າຫຼິ້ນເຝຶກກັງຟູຂອງພວກເຂົາຢູ່ເທິງໜ້າຜາສູງເຖິງ 4,921 ຟຸດ ເຊິ່ງເວລາເຮົາແນມໄປເບິ່ງມັນກໍ່ເປັນຕາຕົກໃຈ ແລະອັນຕະລາຍຫຼາຍ ທຸກຄົນບໍ່ຄວນເອົາເປັນແບບຢ່າງຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: talulok.com
Ad