Top Ad

header ads

ຕົ້ນໄມ້ຢູ່ໃນແກ້ວທີ່ປິດຝາ ຂອງລຸງທີ່ມີອາຍຸ 80 ປີ ບໍ່ໄດ້ຫົດນ້ຳມາຕັ້ງແຕ່ປີ 1972(ມີຄລິບ)


ນີ້ແມ່ນໂຕຢ່າງທີ່ງົດງາມຂອງລະບົບນິເວດທີ່ຖຶກປິດຝາຢູ່ໃນແກ້ວໂຖຍັກໂດຍ David Latimer ແຕ່ຕົ້ນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຍັງຄົງເຕີບໃຫຍ່ ເຊິງແກ້ວຫຍັກໃຫຍ່ນີ້ຖຶກເປີດພຽງຄັ້ງດຽວນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ລາວເລີ່ມຕົ້ນເຮັດມາກໍ່ຜ່ານມາເກືອບ 56 ປີແລ້ວ
Latimer ປູກຕົ້ນໄມ້ຂອງລາວໃນປີ 1960 ລາວໃສ່ປຸຍໝັກແລະເບຍໜຶ່ງໃນສີ່ຂອງນ້ຳເຂົ້າໄປໃນແກ້ວນັ້ນພ້ອມກັບກົດແກ້ວ 10 ແກລລອນແລະໃສ່ຖົ່ວງອກໂດຍໃຊ້ສາຍໃນປີ 1972 ລາວເປີດໂຖແກ້ວອີກຄັ້ງເພື່ອກົດນ້ຳມັນໜ້ອຍໜຶ່ງແລະປິດມັນໄວ້ຄືເກົ່າ ເຊື່ອຫຼືບໍ່ວ່າພວກມັນຍັງຄົງເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຂວດແກ້ວໂຖນີ້ ເຖິງວ່າເວລາຈະຜ່ານໄປດົນກ່ວາເຄິ່ງປີກໍ່ຕາມAd