Top Ad

header ads

ກົດໜາຍ ວ່າດ້ວຍເລື່ອງ: ຜົວໆເມຍໆ ການໝັ້ນໝາຍ, ການສູ່ຂໍ, ການແຕ່ງ-ບໍ່ແຕ່ງ, ຫ້າມແຕ່ງ, ການປະການຮ້າງ ແລະ ເລື່ອງລູກໆ
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ຄອບຄົວກຳນົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການສູ່ຂໍ, ການແຕ່ງດອງ, ການຢ່າຮ້າງ, ການເອົາເດັກມາເປັນລູກລ້ຽງ, ສາຍພົວພັນຜົວເມຍ, ຊັບສົມບັດຂອງຄູ່ຜົວເມຍ, ສິດ ແລະ ພັນທະຂອງພໍ່ແມ່ ແລະ ລູກ ແນ່ໃສ່ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ, ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ມີຄວາມຜາສຸກ, ໃຫ້ເປັນຈຸລັງອັນເຂັ້ມແຂງຂອງສັງຄົມລາວ, ເປັນຄອບຄົວວັດທະນະທຳ, ສ້າງສາຍພົວພັນຄອບຄົວດ້ວຍການແຕ່ງດອງບົນພື້ນຖານຄວາມສະໝັກໃຈ, ຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ-ຊາຍ, ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງລາວ, ເຮັດໃຫ້ສັງຄົມມີຄວາມສະຫງົບ, ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ເປັນຫົວໜ່ວຍເສດຖະກິດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ທີ່ມາ www.idsala.com
Ad