Top Ad

header ads

ນ້ຳໝາກພ້າວມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງານ


ຄຸນປະໂຫຍດຂອງນ້ຳມັນໝາກພ້າວບໍລິສຸດ ໃນອະດີດຫຼືປະຈຸບັນຍັງມີຄົນເຊື່ອວ່ານ້ຳມັນໝາກພ້າວເປັນໂທດຕໍ່ຮ່າງກາຍແຕ່ຄວາມເຊື່ອດັ່ງກ່າວເປັນຄວາມເຊື່ອທີ່ຜິດພາດ ແລະ ກໍ່ກ່າຍເປັນເລື່ອງລ່າສະໄໝໄປແລ້ວເມື່ອການຄົ້ນຄ້ວາ ທາງວິທະຍາສາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ໃນຊີວິດຕົວຈິງໃນຫຼາຍປະເທດເຊັ່ນ : ໄທ, ອິນເດຍ, ຟີລີບປີນ......... ໄດ້ພິສູດແລ້ວວ່ານ້ຳມັນໝາກພ້າວມີປະໂຫຍດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ


Ad