Top Ad

header ads

ໝົດຫວັງຄືນດີ!! ເມື່ອຊາຍຄົນນີ້ຄຸກເຂົາງໍ້ແຟນ ແຕ່ດັນເຜີດຶງຊຸດແຟນສາວຫຼຸດລົງຕໍ່ໜ້າຄົນຈຳນວນຫຼາຍແບບນີ້(ມີຄລິບ)

ບໍ່ຮູ້ຈະເປັນຢາມຊວຍ ຢາມເຄາະ ຂອງຊາຍຄົນນີ້ ເມື່ອຊາຍຄົນນີ້ຜິດກັບແຟນສາວ ແລ້ວຍອມຄຸກເຂົ່າຂໍຄືນດີຕໍ່ໜ້າຄົນທີ່ມາເບິ່ງຈຳນວນຫູາຍ ເຊີ່ງໃນຕອນທຳອິດຄົນມາເບິ່ງດ້ອຍຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ລຸ້ນວ່າຊາຍໜຸ່ມຜູ້ນີ້ຍອມຄຸກເຂົ່າຂໍຮ້ອງແລ້ວ ແຟນສາວຊິຍອມຄວາມດີ ຫຼື ບໍ່  ແຕ່ເຫດການບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ເກີດຂຶ້ນ ເມື່ອຊາຍໜຸ່ມໄດ້ດຶງຊຸດແຟນສາວ ໃຊ້ມືຈັບເຂົ້າທີ່ຊຸດເກາະເອີກ ຈົນຊຸດແຟນສາວຫຼຸດລົງມາຮອດແອວ.

ຄລິບAd