Top Ad

header ads

ວິທີການກຳຈັດສີ້ວສ້ຽນ


ຖ້າມີບັນຫາກ่ຽວກັບສີ້ວສ້ຽນກວນໃຈລອງໃຊ້ສູດງ່າຍດ້ວຍໂຕເອງໄດ້ຢູ່ບ້ານເຮັດປະມານມື້ລະເທື່ອ. 
  ສີ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດກໍ່ຄື ນຳເອົາແປ້ງຂາວມາ 1 ບ່ວງ ແລະ ນ້ຳສົ້ມສາຍຊູ 1 ບວ่ງປະສົມເຂົ້າກັນແລ້ວທາໃສ່ບ່ອນທີ່ເປັນສີ້ວສ້ຽນ           
   ປະໄວ้ 15-20 ນาທີ ແລ້ວເຊັດອອກດ້ວຍສຳລີຈູ່ມນ້ຳ ຫລັງຈາກນັ້ນລ້າງດ້ວຍນ້ຳອຸ່ນ

Ad