Top Ad

header ads

8 ສັນຍານເຕືອນໄພ "ເລືອດອອກໃນສະໝອງ"

 ເລືອດອອກໃນສະໝອງເຫັນໄດ້ໃນໄວທຳງານຈົນເຖິງຄົນເຖົ້າ ແຕ່ນັບມື້ກໍຈະມີຄົນເຈັບເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ເພາະໂລກເລືອດອອກໃນສະໝອງຈັດວ່າເປັນກຸ່ມໜຶ່ງ ຂອງໂລກຫຼອດເລືອດສະໝອງ
ແລະສະໝອງຂາດເລືອດຫາກ ເກີດອາການລັກສະນະແບບນີ້ຂໍໃຫ້ສັນນິຖານວ່າມີຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ທີ່ຈະເປັນໂລກເລືອດອອກໃນສະໝອງ: ເຈັບຫົວຮຸ່ນແຮງ, ແຂນຂາອ່ອນແຮງ ໂດຍອາດເປັນພຽງ ຂ້າງໃດຂ້າງໜຶ່ງ, ມີອາການຊາບໍ ລິເວນໃບໜ້າແຂນ ຫຼື ຂາ, ເວົ້າຍາກ, ປາກບໍ່ໄດ້ ຫຼື ອາດປາກບ້ຽວ, ໜ້າບ້ຽວ, ຕາພ່າງມົວເບິ່ງເຫັນແບບບໍ່ຈະແຈ້ງ, ຍ່າງກົງບໍ່ ໄດ້ຊົງຕົວບໍ່ໄດ້, ປວດຮາກ, ຮາກ ແລະອາດເກີດອາການຊັກ ຫຼື ໝົດສະຕິໄດ້
     ການປ້ອງກັນໂລກເລືອດອອກ ໃນສະໝອງ: ຫາກເປັນຜູ້ທີ່ມີໂລກປະຈຳຕົວເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມດັນເລືອດສູງຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາຈາກແພດ, ຢຸດດື່ມເຫຼົ້າ, ຢາສູບ, ງົດອາຫານລົດຈັດ ເຊັ່ນ: ລົດຊາດຫວານ, ເຄັມ, ເຜັດ, ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ແລະອອກກຳລັງກາຍໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ, ບໍ່ປະໝາດເມື່ອຕ້ອງຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຕ້ອງຮັດສາຍແອວນິລະໄພ ແລະໃສ່ໝວກກັນກະທົບພ້ອມ, ຮັກສາສະພາວະທາງອາລົມໃຫ້ເປັນປົກກະຕິຢູ່ສະເໝີ, ກວດສຸຂະພາບເປັນປະຈຳ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມສ່ຽງໃນການອອກອາ ການໃນເວລາທີ່ບໍ່ພ້ອມ ຫຼື ຢູ່ໃນພາວະສ່ຽງອັນຕະລາຍ.
Ad