Top Ad

header ads

ເຕືອນໄພ! ແບັດໂທລະສັບໂພງ ລະເບີດໄໝ້ກະເປົາເງິນເສຍຫາຍ! ຮຽກຮ້ອງ ເຈົ້າຂອງຍີ່ຫຍໍ້ຫໍ້ໂທລະສັບນີ້ ກວດສອບ!


ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຂໍ້ມູນຈາກ ເຟສ Sitpasa Kitavone ໃນວັນທີ 21/4/2017 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ເກີດເຫດ ແບບໂທລະສັບໄໝ້ ເຮັດໃຫ້ກະເປົາເງິນ ເສຍຫາຍ.

ລູກສາວຜູ່ເສຍຫາຍບອກວ່າ ໂທລະສັບຂອງແມ່ລາວ ແມ່ນມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ ແບັດໂພງ, ເລີຍແກະແບັດອອກ ແລະ ປະໄວ້ໃນກະເປົາເງິນ, ຈາກນັ້ນ ເກີດລະເບີດ ແລະ ໄຟໄໝ້ໃນກະເປົາ ເຮັດໃຫ້ໂທລະສັບເສຍຫາຍ ແລະ ເງິນກໍ່ຖືກໄໝ້ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ທັງເງິນກີບ ແລະ ເງິນບາດ.

ຈາກຂໍ້ມູນບອກວ່າ ໂທລະສັບນີ້ຍີ່ຫໍ້ ຊຳຊຸງ.

CR: THOLAKHONG
Ad