Top Ad

header ads

ຈາກເດັກບ້ານນອກ ສູ່ການເປັນເສດຖີລະດັບໂລກ "Jack Ma " ສຸດຍອດວີທີໂນ້ນນ້າວເພື່ອນສະນິດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ7 ປີກ່ອນ Jack Ma (ໝ່າຍຸນ) ພະຍາຍາມໂນ້ນນ້າວເພື່ອນສະນິດໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຊື່ Alibaba ຊື່ງເປັນຄຣິບວິດີໂອທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ຮູ້ວ່າທຸກຄວາມສໍາເລັດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ການລົງມືເຮັດບວກວິໄສທັດທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ບໍ່ແມ່ນການຄິດໃຫຍ່ແບບສ້າງວິມານເທິງອາກາດ.


Ad