Top Ad

header ads

ດູໄບເມືອງມະຫັດສະຈັນຂອງສັດຕະວັດທີ 21 ທີ່ຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດຕ້ອງໄປໃຫ້ໄດ້....


ດູໄບ ເມືອງທີ່ມະນຸດສ້າງຂື້ນຈາກຖານເມືອງເກົ່າ ກາຍເປັນເມືອງມະຫັດສະຈັນຂອງສັດຕະວັດທີ 21 ທີ່ມີຄວາມລົງໂຕຂອງການວັດທະນາທໍາແບບໃໝ່ ແລະ ດັ້ງເດີມວັດທະນາທໍາທີ່ປະສົມປະສານກັນຢ່າງລົງໂຕກັບຄວາມຈະເລີນກ້າວໜ້າຂອງໂລກສະໄໝໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນສະຖານທີ່ ທີ່ຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກໄຝ່ຝັນຢາກມາເຢືອງໃນຄັ້ງໜຶ່ງໃນຊີວິດ.  


Ad