Top Ad

header ads

ຄວາມຮູ້ ຄວນຮູ້ໄວ້...! ຫຼັກການ 9 ຂໍ້ ຂອງການເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII


ໂດຍອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ແບບແຜນ ແລະ ວິທີເຮັດວຽກຂອງລັດຖະບານ ຊຸດທີ VIII ເລກທີ 39/ນຍ ໄດ້ກຳນົດຫຼັກການການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງລັດຖະບານໄວ້ດັ່ງນີ້:

1. ລວມສູນປະຊາທິປະໄຕ, ນຳພາເປັນໝູ່ຄະນະ, ບຸກຄົນຮັບຜິດຊອບ, ຫຼຸດຜ່ອນຂອດຫວ່າງກາງ ແນ່ໃສ່ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງໝູ່ຄະນະຕໍ່ໜ້າທີ່ລວມຂອງລັດຖະບານ ສົມທົບກັບການຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບຸກຄົນ ຕໍ່ໜ້າທີ່ສະເພາະຂອງສະມາຊິກລັດຖະບານແຕ່ລະຄົນພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິບັດລາວ;

2. ເຮັດວຽກຢ່າງມີແຜນການ, ມີຈຸດສຸມ, ແທດເໝາະກັບຕົວຈິງ, ຕິດພັນກັບປະຊາຊົນ ແລະ ຖືເອົາຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເປັນກົກ;

3. ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ;

4. ຖືເອົາແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,​ ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ ເປັນກຳລັງແຮງ ແລະ ເອົາການບໍລິການ "ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ" ເປັນຈຸດໝາຍທີ່ສຳຄັນ;

5. ນຳໃຊ້ວິທີການການເມືອງ-ແນວຄິດ, ເສດຖະກິດ ແລະ ບໍລິຫານເພື່ອຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕາມຈຸດໝາຍສັງຄົມນິຍົມ;

6. ກະທັດຮັດ, ທັນສະໄໝ, ເປີດເຜີຍ, ໂປ່ງໃສ, ຍຸດຕິທຳ ແລະ ສາມາດກວດກາໄດ້;

7. ເປັນແບບຢ່າງໃນການປະຢັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟືອຍ, ການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ປາກົດການຫຍໍ້ທໍ້ອື່ນໆພາຍໃນອົງການບໍລິຫານລັດ;

8. ຮັບປະກັນການພັດທະນາເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດໃຫ້ມີການເຕີບໃຫຍ່ຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ ໂດຍຕິດພັນກັບການພັດທະນາທາງດ້ານວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ແລະ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ;

9. ຖືເອົາກອງປະຊຸມເປັນວິທີການຕົ້ນຕໍ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານ ແລະ ຕົກລົງບັນຫາສຳຄັນຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ.


ແຫຼ່ງທີ່ມາ: www.idsala.com
Ad