Top Ad

header ads

ດ່ວນ ເຜີຍຄລິບ ແລະ ຂໍ້ຄວາມ ! ທ້າວໃຫຍ່ຂູ່ ນາງອ້ອມໃຈ ກ່ອນມື້ຄາດຕະກຳ! ປົມເກີດການສັງຫານ ຮັກສາມເສົ້າ!ກາຍເປັນຄະດີທີ່ ພິກໄປມາ ແລະ ເປັນເລື່ອງທອກອອບເດີທາວ ກັບຄະດີ ນາງອ້ອມໃຈພ້ອມແຟນເກົາ ຂ້າທ້າວໃຫຍ່. ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈະຈັບ ນາງອ້ອມໃຈ ແລະ ແຟນເກົ່າເຂົ້າຄຸກແລ້ວ.  ການຕັດສິນຄະດີ ກໍ່ຍັງຕ້ອງໄດ້ມີການໄຕ່ສວນ ແລະ ວິນິດໄສຕໍ່ໄປ. ຫຼ້າສຸດ ທາງເຈົ້າໜ້ທີ່ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ມູນ ຄລິບແຊດ ທີ່ທ້າວໃຫຍ່ ສົ່ງຫານາງອອ້ມໃຈ ພ້ອມກັບ ຄລິບສຽງສົນທະນາ ຂອງທັງສອງຄົນ.

ຈາກຫຼັກຖານແລະຂໍ້ມູນ ຈິ່ງໄດ້ຮູ້ອີກ ເບື້ອງຂອງບັນຫາ. ທີ່ນາງອ້ອມໃຈ ພະຍາຍາມຈະຂໍແຍກທາງ ຈາກ ທ້າວໃຫຍ່ ແຕ່ທ້າວໃຫຍ່ ກັດບໍ່ປ່ອຍ ພ້ອມທັງການຂູ່ ວ່າຂຶ້ນຫຼັງເສືອແລ້ວລົງຍາກ,​ເຈັບໃຈແຮງ ແລະ ຈະສົ່ງຄົນໄປຈັດການນາງອ້ອມໃຈ.

ອ່ານຂໍ້ຄວາມ ແລະ ຟັງຄລິບສຽງໄດ້ທີ່ຂ້າງລຸ່ມ.

ຂໍ້ຄວາມຈາກທ້າວໃຫຍ່ຫານາງອ້ອມໃຈ
ຄລິບສຽງ ກ່ອນມື້ຄາດຕະກຳ ທ້າວໃຫຍ່ ໂທຂູ່ ນາງອ້ອມໃຈ


ທີ່ມາ ໂທລະໂຄງ
Ad