Top Ad

header ads

ແຈ້ງການ ປິດນ້ຳປະປາເພື່ອສ້ອມແປງທໍ່ໃຫຍ່ແຕກເຂດບ້ານອາກາດ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ


ນ້ຳປະປາແຈ້ງການ ປິດນ້ຳເພື່ອສ້ອມແປງທໍ່ໃຫຍ່ແຕກເຂດບ້ານອາກາດ ເມືອງສີໂຄດ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະຄາດວ່າຈຳສຳເລັດໃນວັນທີ 9 ພຶດສະພາ ເວລາປະມານ 16:00 ໂມງAd