Top Ad

header ads

ກະລຸນາແຊຣ໌ຕໍ່! ຢ່າເລື່ອນຜ່ານ ວອນສັງຄົມໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອ

28/05/2018 ມາເຮັດວຽກຢູ່ ບ້ານ ໂພນສິມ, ເມືອງໄກສອນ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ເຫັນລາວກະເລີຍຂໍອະນຸຍາດເອົາລົງ facebook ເພື່ອມີຄົນຮູ້ບ່ອນຊ່ວຍຜ່າຕັດຟຣີ ຫຼື ມີໂຄງການມາຊ່ວຍ. ໃຜຮູ້ກະຊ່ວຍບອກ ຫຼື ແຊຣ໌ເພື່ອມີຄົນຮູ້ບ່ອນຊ່ວຍລາວ
ໃຜຢາກຮູ້ລາຍລະອຽດຂອງລາວ ແມ່ນໂທຫາລາວໂດຍກົງ: 0302835219 ຫຼື ຫົວໜ້າຂອງກຸ່ມຄົນພິການບ້ານໂພນສິມ: ທ່ານ ສີວິໄລ 030 5564 296


Ad