Top Ad

header ads

ແຊໄວ້ ໄດ້ປະໂຫຍດ ລະຫັດ ໄປສະນີທົ່ວປະເທດລາວ


ປັດຈຸບັນການນໍາໃຊ້ໄປສະນີ ເລີ່ມຫັນປ່ຽນຍົກລະດັບຕົນເອງ ເພື່ອກ້າວເຂົາສູ່ຍຸກທັນສະໄໝ ເຖິງວ່າໃນປັດຈຸບັນການເຂົ້າໃຊ້ບໍລິການໄປສະນີໃນ ສປປ ລາວ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນກວ້າງຂວາງ ແລະ ມີບົດບາດກໍຕາມ ແຕ່ຄາດວ່າໃນຕໍ່ໜ້າໄປສະນີຈະກັບມາມີບົດບາດໃນສັງຄົມ ແລະ ຖ້າຫາກໄປສະນີລາວ ບໍ່ຢາກໃຫ້ຕົນເອງຕາຍໄປກັບຄວາມລ້າສະໄໝກໍ່ຕ້ອງມີການປັບປຸງຫຼາຍດ້ານໃຫ້ວ່ອງໄວ, ທັນສະໄໝ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ.ທີ່ມາ: Youlikelao.com
Ad