Top Ad

header ads

Stan Lee ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ Marvel Studio ເສຍຊີວິດແລ້ວ


Stan Lee ຜູ້ໃຫ້ກໍາເນີດ Marvel Studio ເສຍຊີວິດແລ້ວໃນໄວ 95 ປີ ໂດຍ Stan Lee ເລີ່ມຫຼົງໄຫຼ ແລະ ແຕ້ມກະຕູນແຕ່ອາຍຸ 19 ປີ ແລະ ຍັງສ້າງໂຕກະຕູນຮີໂຣຫຼາຍຮ້ອຍໂຕທີ່ສ້າງຕໍານານໃຫ້ກັບ Marvel Studio. ນອກນີ້.


Stan Lee ຍັງເປັນດາລາ ແລະ ຜົນງານທີ່ຮ່ວມສະແດງໃນຮູບເງົາທີ່ Marvel Studio ເປັນຜູ້ສ້າງນໍາອີກຫຼາຍເລື່ອງ.


Ad