Top Ad

header ads

ແມ່ໃຈສະຫລາຍ! ພາລູກໄປສັກຢາກັນພະຍາດບໍ່ຮອດ 24ຊົ່ວໂມງ ລູກເສຍຊີວິດ…ເປັນເລື່ອງຈີງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທໍາມະດາໃນວັນທີ່29/07/20 ມີລູກຢູ່ດີໆແພດໝໍໂທຫາໃຫ້ໄປສັກຢາກັນພະຍາດພາຍຫຼັງສັກຢາແລ້ວບໍ່ຮອດ24ຊົ່ວໂມງ ລູກທີແມ່ຮັກທີ່ສຸດຕາຍແທນໄດ້ຈາກແມ່ໄປລູກແມ່ບໍ່ເຈັບ,ບໍ່ໄຂ້,ອາຍນ້ອຍໜຶ່ງ,ແມ່ບອກແພດໝໍວ່າບໍ່ຕ້ອງສັກຫຼາຍເຂັມຍັງແຕ່ສອງແມ່ລູກຢູ່ບ້ານສ່ວນຜົວແມ່ນຫຍັງຢູ່ໄຮ່.


ແພດໝໍສັກສອງເຂັມແລ້ວກະຖາມແພດຜູ້ຂ້າງໆວ່າສັກ3ເຂັມກໍ່ໄດ້ຫວາແພດຜູ້ນັ້ນກະຕອບວ່າໄດ້ແລ້ວກໍ່ສັກອີກເຂັມທີ່ສາມ.ແລ້ວອີກຢ່າງໜຶ່ງມີຂ່າວວ່າແພດເຄີຍສັກຢາທໍາໃຫ້ລູກຄົນອື່ນກໍ່ເສຍຊີວີດຄືກັນຊຶີງເປັນເດັກທີ່ເກີດໃໝ່.ຂໍຊ່ວຍກັນແຊໃຫ້ທົ່ວເຖິງdoctorຫຼືກະຊວງສາທາສະນະສຸກວ່າກັນສັກຢາແມ່ນສັກໃຫ້ປ້ອງກັນພະຍາດຫຼືສັກໃຫ້ຕາຍແລ້ວຂໍຖາມແດ່ເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸພຽງແຕ່2ເດືອນກັບ4ມື້ສາມາດສັກຢາໄດ້3ເຂັມພ້ອມກັນໃນມື້ດຽວກັນບໍທ່ານ?


ຖາ້ເປັນແບບນີ້ຕໍ່ໄປທ່ານຈະເຊື່ອໃຈພາລູກຂອງທ່ານໄປສັກຢາອີກຕໍ່ໄປບໍ.ເຈັບໃຈແທນນ້ອງສາວແດ່ລູກໜ້າ່ຮັກເອົາແທ້ເອົາວ່າ

ຂໍຄໍາຕອບຈາກແພດໝໍແລະdoctorແດ່.Ad