Top Ad

header ads

ຂ່າວດີ! ຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນຫລາຍ...

 

ຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານດ່ວນໆເງື່ອນໄຂ້ມີດັ່ງນີ:

– ມີໃບກວດສຸຂະພາບ-ບັດປະຈຳຕົວ-ສຳມະໂນຄົວ-ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ແລະໃບປະກາດ

1. ຮັບຊ່າງໄຟ້າ ວີຊາການໄຟ້າມີປະສົບການສູງ 50-100ຄົນ ເງິນໄດ້ເປັນມື້ ມື້1ຫນື່ງ 200.​000ກີບ ລ້ຽງເຂົ້າ3ເທືອ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່ ເຮັດ ວຽກ9ຊົ່ວໂມງ ຕໍ່ມື້


2. ຮັບຊ່າງຈອດເຫລັກ 50-100ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ ມື້ລະ150.000ກີບ ລ້ຽງເຂົ້າ3ເທືອ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່

3. ຮັບຊ່າງໄມ້ຕີແບບ ເຂົ້າແບບ 100-200ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ ມື້ລະ 150.000ກີບ ລ້ງງເຂົ້າ3ເທືອ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່

4. ຮັບກຳມະກອນມັດເຫລັກ ຄົດເຫລັກ400-500ຄົນ ຈ້າງເປັນມື້ ມື້ລະ 100,​000ກີບ ລ້ຽງເຂົ້າ3ເທຶອ ມີຫໍພັກໃຫ້ຢູ່


ສົນໃຈໂທ 02055110766 ( ບ່ອນເຮັດວຽກແມ່ນ 450ປີ ເຂດເສດຖະກິດໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວງງຈັນ)

( ກົດແຊ່ໃຫ້ແດ່ ຂໍຂອບໃຈ ເພື່ອຄົນຍາກເຮັດວຽກ)

ສອບຖາມຂໍມູນເພີ່ມເຕີມ

Ad