Top Ad

header ads

ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ຈະສຳເລັດກ່ອນຝົນ

 


ທ່ານ ສຸກສາກົນ ແຫວນວົງສົດ ຫົວໜ້າໂຄງການເຜີຍໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້, ໂດຍສະເພາະໂຄງ ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງສັນຍາທີ 3 ຊ່ວງ ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ ແລະ ຄໍາມ່ວນ ກິໂລແມັດທີ 190 ຫາ ກີໂລແມັດທີ 268 ຄວາມຍາວ 78 ກີໂລແມັດ ທີ່ນໍາໃຊ້ເງິນກູ້ຈາກທະນາຄານລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານອາຊີ (AIIB) ແລະ ກອງທຶນ ( RF ) ຮັບເໝົາໂດຍ ບໍລິສັດ China International Water and Electric Corp ປັດຈຸບັນມີຄວາມຄືບໜ້າແລ້ວ 92% ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດທັນກ່ອນລະດູຝົນ. ຂະນະທີ່ກໍານົດເວລາຂອງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງແມ່ນໃຫ້ສໍາເລັດໃນເດືອນກັນຍາ 2024.ທ່ານ ຍັງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງທາງ 13 ໃຕ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ ຮູບແບບສັນຍາແບບມອບເໝົາ, ປັບປຸງ 3 ປີ ບູລະນະຮັກສາ 7 ປີ ລວມໄລຍະສັນຍາ 10 ປີ. ໝາຍຄວາມວ່າ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດການປັບປຸງ-ສ້ອມແປງໄລຍະ 3 ປີແລ້ວ ທາງບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາກໍຍັງຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາເປັນເວລາ 7 ປີຕື່ມອີກ, ເຊິ່ງໃນຕະຫຼອດໄລຍະດັ່ງກ່າວ ຫາກເກີດການເປ່ເພເສຍຫາຍກໍຍັງຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງບໍລິສັດຈົນໝົດກໍານົດບູລະນະຮັກສາໄລຍະ 7 ປີຈຶ່ງຖືວ່າສິ້ນສຸດຄວາມຮັບຜິດຊອບ.ເພື່ອໃຫ້ການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວສໍາເລັດໄວ​ ທາງເຈົ້າຂອງໂຄງການແມ່ນໄດ້ເນັ້ນ ແລະ ຂຸ້ນ ຂ້ຽວໃຫ້ມີການເລັ່ງມືຢ່າງເຕັມທີ່ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ລະດູຝົນທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຜູ້ໃຊ້ລົດ-ໃຊ້ຖະໜົນໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກໃນການໄປ -ມາແບບບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກກີດຂວາງ.
ນອກນີ້, ທ່ານຍັງຝາກຮຽກຮ້ອງພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງມີຄວາມເປັນເຈົ້າການນໍາກັນໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາຕະຫຼອດຮອດຜູ້ໃຊ້ລົດໃຊ້ຖະ ໜົນທົ່ວໄປ; ໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າເສັ້ນ ທາງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ທຸກຄົນ ແລະ ທຸກຄົນຄວນມີສ່ວນ ຮ່ວມໃນການເບິ່ງແຍງຮັກສາ.

ຂ່າວ: ວສລ

Ad