Top Ad

header ads

ຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກ 7% ມາເປັນ 10% ເລີ່ມປະຕິບັດ 1 ພຶດສະພາ 2024

 


ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື VAT (Value Added Tax) ແມ່ນການເກັບອາກອນຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ການໃຫ້ບໍລິການໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນການຜະລິດ ແລະ ການຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການ ທັງຜະລິດພາຍໃນປະເທດ ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.
 
 ເວົ້າໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍໆກໍຄື VAT ແມ່ນອາກອນປະເພດໜຶ່ງທີ່ເກັບຈາກການຂາຍສິນຄ້າ ຫຼື ການບໍລິການ. ໂດຍໃນປັດຈຸບັນແມ່ນເກັບໃນອັດຕາ 10% ຂອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ຂາຍ ຫຼື ໃຫ້ບໍລິການ ( ໂດຍຈະເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນວັນທີ 1 ພຶດສະພາ 2024 ເປັນຕົ້ນໄປ)
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີການເກັບອາກອນຫລາຍປະເພດແຕ່ມັນກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍໃນການຈ່າຍສະຫວັດດີການຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ການບໍລິການສາທາລະນະອື່ນໆ. 
 
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความ
 
ດັ່ງນັ້ນ ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຈະຖືກຈັດສັນເພື່ອໄປໃຊ້ໃນສະຫວັດດີການດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຄົມມະນາຄົມ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າຫາກປຽບທຽບການເກັບ VAT ໃນປະເທດອື່ນໆຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ປະເທດທີ່ພັດທະນາແລ້ວຫຼາຍປະເທດຈະມີການເກັບອັດຕາອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນລະດັບທີ່ສູງກວ່າລາວ.
 
 
What's the Standard Deduction for 2023 and 2024? | Kiplinger
 
ຊື່ງການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (VAT) ລັດຖະບານໄດ້ມອບໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຈົດທະບຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຜູ້ຈັດເກັບຈາກຜູ້ຊື້ສິນຄ້າແລະບໍລິການ ຊື່ງຈະລວມໃນໃບບີນຂອງສີນຄ້າ, ຫຼັງຈາກນັ້ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ້ອງໄດ້ນຳສົ່ງຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານເພື່ອນຳໄປພັດທະນາແລະສ້າງສາປະເທດຊາດຕໍ່ໄປ.
Ad