Top Ad

header ads

ດ່ວນໆ ກົມອຸຕຸອອກແຈ້ງເຕືອນໃຫ້ລະວັງ ອາກາດຮ້ອນເອົ້າ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບເດີ້ພີ່ນ້ອງ (ທັງເດັກນ້ອຍ-ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງ)

 ແຈ້ງເຕືອນອາກາດຮ້ອນເອົ້າຫຼາຍ‼ ໃຫ້ລະວັງສຸຂະພາບເດີ້ພີ່ນ້ອງ (ທັງເດັກນ້ອຍ-ຜູ້ເຖົ້າ ແລະ ສັດລ້ຽງ) ຮ້ອນທີ່ສຸດໆ ຢູ່ທີ່ 43 ອົງສາ


ລາຍລະອຽດແຈ້ງເຕືອນລຸ່ມນີ້:

Ad