Top Ad

header ads

ຄຸນປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຂຽບປະໂຫຍດ ແລະ ສັບພະຄຸນຂອງໝາກຂຽບ

  • ໃບ:ນຳມາບົດໃຊ້ພ໋ອກແກ້ອາການຟົກຊ້ຳບວມລວມທັງແກ້ໂລກຂີ້ກາກ,ຂີ້ເກື້ອນຊ່ວຍຂ້າຜະຍາດຕາມຜິວໜັງຫຼືຂັບພະຍາດແລະຂ້າເຊື້ອໂລກພາຍໃນຮ່າງກາຍ

  • ເປືອກດິບ:ນຳມາຝົນກັບເຫຼົ້າເພື່ອທາບາດແຜແລະອາການຈາກງູກັດໃຫ້ລົດເຝື່ອນເມົາ

  • ເມັດ:ນຳມາຕຳປະສົມກັບນ້ຳໝາກພ້າວໃຊ້ທາເພື່ອຂ້າພະຍາດຜິວໜັງແລະຂ້າເຫົາຫຼືຫິດ

  • ເປືອກຕົ້ນ:ຊ່ວຍໃນການສະໝານບາດແຜ

  • ຮາກ:ຊ່ວຍໃນການລະບາຍອາຈົມທາດ


ທີ່ມາ ຄິດອອກ
Ad