Top Ad

header ads

ດ່ວນໆ...! ຜົນການສອບເສັ່ງເຂົ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ (ມຊ) ປີ 2016


ຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າ ມຊ ກຸ່ມ Aຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າ ມຊ ກຸ່ມ A ຄະນະຊັບພະຍາກອນໍ້າ


ຜົນສອບເສັງ ເຂົ້າ ມຊ ກຸ່ມ C 

ຄະນະ ເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກີດຄະນະ ກະເສດສາດຄະນະວິທະຍາສາດສິ່ງແວດລ້ອມ
 ຄະນະວິທະຍາສາດປ່າໄມ້  • ໝາຍເຫດ ສາຍ B ເສັງຄືນ 20/9/16ຢ່າລືມແຊຣ໌ບອກໝູ່ແດ່ເດີ...!
Ad