Top Ad

header ads

Linux ເພື່ອຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ Tails 3.0 ອອກແລ້ວ ໃຊ້ Debian 9 ເປັນຖານ


Tails ລີນຸກສຳລັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວໂດຍສະເພາະລຸ່ນ 3,0 ໂດຍການປ່ຽນແປງຂະຫນາດໃຫຍ່ຄືໃຊ້

Debian 9 ເປັນຫລັກຖານແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ມີການອັບເດດຊອບແວໃຫມ່ໆ ຕາມມາ ເຊັ່ນ: KeePassX

ເປັນລຸ່ນ  2.0.3, LibreOffice 5.2.6 ຄວາມສາມາດຢ່າງຫນຶ່ງຂອງ Tails 3.0 ແມ່ນເພື່ອທໍາລາຍຂໍ້ມູນ

ທັງຫມົດໃນຫນ່ວຍຄວາມຈໍາເວລາບູດເຄື່ອງ ຫຼື shutdown , ຫຼືຖ້າຫາກວ່າທ່ານດຶງໄດອອກຈາກຝັງຊັນ

ການທໍາລາຍຂໍ້ມູນ, ມັນຈະເຮັດວຽກທັນທີເຊັ່ນດຽວກັນ.ເວີຊັນນີ້ ຍົກເລີກການຮອງຮັບ CPU 32 ບິດ

ທັງໝົດໂດຍຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດໃຫມ່ໆຂອງຊີພີຍູ 64-bit ເຊັ່ນ: NX, PIE
Ad