Top Ad

header ads

ທ່ານນາຍົກອອກຂໍ້ຕົກລົງການກຳນົດນະໂຍບາຍ ຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກ ໂຄວິດ-19


ເມື່ອວັນທີ 02/04/2020 ສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອກຂໍ້ຕົົກລົງ ເລກທີ 31/ນຍ  ວ່າດ້ວຍການກຳນົດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດ COVID-19  ຕໍ່ເສດຖະກິດ ຂອງລາວ, ເຊິ່ງລາຍລະອຽດ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆມີດັ່ງລຸ່ມນີ້:



Ad