Top Ad

header ads

ເຫັນແລ້ວຕ້ອງຕົກໃຈກັນທັງບ້ານ ຄົນເມົາຢາຂົ່ມຂືນແມ່ງົວ ຈົນງົວໄດ້ຖືພາ ແລະນີ້ກໍ່ຄືສະພາບລູກງົວທີ່ເກີດມາເທິງໂລກອອນໄລໄດ້ມີການແຊຮູບລູກງົວ ແລະຂຽນຂໍ້ຄວາມວ່າ ໄດ້ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງເກີດອາການເມົາຢາເສບຕິດແລະໄດ້ໄປຂົ່ມຂືນງົວ ຕໍ່ມາຊາຍຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ຖຶກຈັບຍ້ອນຄະດີເສບຢາເສບຕິດ ຫຼັງຈາກທີ່ງົວໄດ້ຖຶກຂົ່ມຂືນກໍ່ໄດ້ມີເຫດການບໍ່ຄາດຄິດຂຶ້ນ ເມື່ອເຈົ້າຂອງງົວໄດ້ອ້າງວ່າ ງົວຂອງລາວໄດ້ຖືພາເຊິ່ງມັນໄດ້ເປັນເລື່ອງທີ່ແປກປະຫຼາດທີ່ສຸດທີ່ງົວຈະຖືພາກັບຊາຍຄົນທີ່ໄປຂົ່ມຂືນແມ່ງົວໄດ້
ແລະຫຼາຍເດືອນຕໍ່ມາແມ່ງົວໂຕນັ້ນກໍ່ໄດ້ອອກລູກມາ ລູກງົວທີ່ໄດ້ອອກມານັ້ນມັນສ້າງຄວາມຕົກໃຈໃຫ້ກັບຄົນທີ່ມາພົບເຫັນ ເມື່ອລູກງົວມັນມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບຄົນ ແຕ່ສ່ວນຕີນກັບຫາງຂອງມັນຈະຄ້າຍຄືກັບງົວ ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້ຍັງບໍ່ສາມາດພິສູດຫາຂໍ້ມູນທີ່ແທ້ຈິ້ງໄດ້ ຊະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຮູ້ວ່າ ເລື່ອງທີ່ກ່າວມານີ້ມັນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແທ້ຫຼືບໍ່

ຂໍຂອບໃຈຂໍ້ມູນຈາກ: ohochill
Ad